Medlemssidor

Välkommen!

Nedan hittar ni  medlemsinformation samt protokoll och redovisning av föreningens arbete.

Vi anser det viktigt att redovisa vår verksamhet och ge våra bidragsgivare insyn och möjligheten att enkelt se hur föreningen arbetar.

 

Medlemssidor

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Välkommen till dina medlemssidor!
Här hittar du aktuella artiklar och nyheter.

Stockholm 2018-05-17

Kallelse till Årsmöte 2018.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 31 maj 2018, kl 17.00 i föreningens lokaler på Sjöängsvägen 2 i Sollentuna.
Vi måste ha din anmälan om deltagande senast fredagen den 25/5. 
Med brev till: Curo Sjöängsvägen 2, 192 72 Sollentuna
Med e-post: info@curo.nu
OBS! När du kontaktar Curo, använd alltid ditt medlemsnummer:

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Ericson, Styrelsens ordförande

Valberedningens förslag
Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2018 utser följande styrelse:
Roland Ericson, ordförande på 1 år
Jonas Stavegren, ledamot på 2 år
Kjell Skytt, ledamot på 2 år
Louise Rådström och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år
Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år.
Kanthie Andersson, ledamot
Till ny valberedning föreslås Helena Strandberg samt Jonathan Forsberg.
Till föreningens revisor föreslås auktoriserade revisorn Cajsa Marcelius på Finnhammars Revisionsbyrå AB.

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2016

Förvaltningsberättelse 2015 

Förvaltningsberättelse 2014 

Förvaltningsberättelse 2013  

Förvaltningsberättelse 2012  

Förvaltningsberättelse 2011  

Förvaltningsberättelse 2010  

Förvaltningsberättelse 2009  

Förvaltningsberättelse 2008  

 

  Revisionsberättelse för 2017

  Revisionsberättelse för 2016

  Revisionsberättelse för 2015 

  Revisionsberättelse för 2014 

  Revisionsberättelse för 2013  

  Revisionsberättelse för 2012  

  Revisionsberättelse för 2011  

  Revisionsberättelse för 2010  

  Revisionsberättelse för 2009  

  Revisionsberättelse för 2008  

 

 

Årsmötesprotokoll 2018  

Årsmötesprotokoll 2017  

Årsmötesprotokoll 2016  

Årsmötesprotokoll 2015  

Årsmötesprotokoll 2014  

Årsmötesprotokoll 2013  

Årsmötesprotokoll 2012  

Årsmötesprotokoll 2011  

Årsmötesprotokoll 2010  

Årsmötesprotokoll 2009  

 

 

SFI Rapporter för 2017 

SFI Rapporter för 2016 

SFI Rapport för 2015 

SFI Rapport för 2014   

SFI Rapport för 2013  

SFI Rapport för 2012  

SFI Rapport för 2011  

SFI Rapport för 2010  

SFI Rapport för 2009  

SFI Rapport för 2008