Medlemssidor

Välkommen!

Nedan hittar ni  medlemsinformation samt protokoll och redovisning av föreningens arbete.

Vi anser det viktigt att redovisa vår verksamhet och ge våra bidragsgivare insyn och möjligheten att enkelt se hur föreningen arbetar.

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Välkommen till dina medlemssidor!
Här hittar du aktuella artiklar och nyheter.

Stockholm 2023-05-10

 

Kallelse till Årsmöte 2023.

Föreningen kallar till årsmöte fredag den 26 maj 2023 kl 14.00 vid Dukvägen 16.  Mötet hålls på gården mellan husen.

Vi måste ha din anmälan om deltagande senast den 19 maj.

Med brev till: Curo, Hasselvägen 19, 19533 Märsta

Eller med e-post: info@curo.nu

OBS! När du kontaktar Curo, skriv ditt namn och adress och telefonnummer

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande

 

Valberedningens förslag:

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2023 utser följande styrelse:

Roland Eriksson, ordförande på 1 år

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år

Gunnar Jansson ledamot på 2 år

Lars Larsson och Johnny Storskörd, suppleanter på 1 år

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år
Jonas Stavegren ledamot

Kjell Skytt ledamot 


 

 

Förvaltningsberättelse 2022


Förvaltningsberättelse 2021

Förvaltningsberättelse 2020

 

Förvaltningsberättelse 2019 


Förvaltningsberättelse 2018

Förvaltningsberättelse 2017  

Förvaltningsberättelse 2016  

Förvaltningsberättelse 2015  

Förvaltningsberättelse 2014  

Förvaltningsberättelse 2013  

Förvaltningsberättelse 2012  

Förvaltningsberättelse 2011  

Förvaltningsberättelse 2010  

Förvaltningsberättelse 2009 

Förvaltningsberättelse 2008 
Revisionsberättelse för 2022

Revisionsberättelse för 2021

Revisionsberättelse för 2020
 
 

Revisionsberättelse för 2019  


Revisionsberättelse för 2018

Revisionsberättelse för 2017 

Revisionsberättelse för 2016 

Revisionsberättelse för 2015 

Revisionsberättelse för 2014 

Revisionsberättelse för 2013 

Revisionsberättelse för 2012 

Revisionsberättelse för 2011 

Revisionsberättelse för 2010 

Revisionsberättelse för 2009 

Revisionsberättelse för 2008 

Årsmötesprotokoll 2023  

Årsmötesprotokoll 2022 

Årsmötesprotokoll 2021 


Årsmötesprotokoll 2020  

Årsmötesprotokoll 2019


Årsmötesprotokoll 2018


Årsmötesprotokoll 2017

Årsmötesprotokoll 2016

Årsmötesprotokoll 2015

Årsmötesprotokoll 2014

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012

Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010 

Årsmötesprotokoll 2009 

SFI Rapporter för 2022  

SFI Rapporter  för 2021

SFI Rapporter för 2020 

SFI Rapporter för 2019   

SFI Rapporter för 2018 

SFI Rapporter för 2017

SFI Rapporter för 2016

SFI Rapport för 2015

SFI Rapport för 2014

SFI Rapport för 2013

SFI Rapport för 2012

SFI Rapport för 2011

SFI Rapport för 2010

SFI Rapport för 2009

SFI Rapport för 2008 
Image

Skänk en gåva

Plusgiro: 647303-7
OCR-inbet Pg: 4983501-0
Bankgiro: 5146-2869
Swish-betalning: 1236908412

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Hasselvägen 19
19533, Märsta
Tel: 08-626 96 62
Org.nr: 802407-6047
Meddelanden kan lämnas på telefonsvarare