Medlemssidor

Välkommen!

Nedan hittar ni medlemsinformation samt protokoll och redovisning av föreningens arbete.

Vi anser det viktigt att redovisa vår verksamhet och ge våra bidragsgivare insyn och möjligheten att enkelt se hur föreningen arbetar.

Medlemsinformation

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Välkommen till dina medlemssidor!
Här hittar du aktuella artiklar och nyheter.

Stockholm 2024-05-02

Kallelse till Årsmöte 2024.

Föreningen kallar till årsmöte torsdag den 23 maj 2024 kl 14.00 vid Dukvägen 16. Mötet hålls på gården mellan husen.

Vi måste ha din anmälan om deltagande senast den 16 maj.

Med brev till: Curo, Hasselvägen 19, 19533 Märsta

Eller med e-post: info@curo.nu

OBS! När du kontaktar Curo, skriv ditt namn och adress och telefonnummer

Enligt föreningens stadgar skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av justeringsmän

3. Årsberättelse

4. Revisionsberättelse

5. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen

6. Val av ordförande och sekreterare

7. Val av styrelseledamöter 1-3 stycken och val av suppleant/er

8. Val av revisor

9. Val av valberedning

10. Bestämmande av medlemsavgifter

11. Övriga frågor och inkomna motioner

Samtliga medlemmar hälsas hjärtligt välkomna!

Roland Eriksson, Styrelsens ordförande.

 

Valberedningens förslag:

Till nya styrelsemedlemmar föreslår valberedningen att Årsmötet 2024 utser följande styrelse:

Roland Eriksson, ordförande på 1 år.

Kanthie Andersson, ledamot på 1 år.

Jonas Stavegren och Kjell Skytt ledamöter på 2 år.

Menno Dijk, suppleant på 1 år.

Följande styrelsemedlemmar sitter kvar på sina uppdrag ytterligare 1 år
Gunnar Jansson ledamot.